Safari ya HijaMtu aliyeisafia nia yake kwa ajili ya Hija na kwa ajili tu ya kutaraji Radhi za Mola wake, hupata zoezi kubwa kutokana na safari ya Hija la kumfanya awe tayari kujitoa muhanga kwa mali yake, nafsi yake na wapenzi wake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu (s.w).Tujuavyo, gharama ya safari ya Hija, ikiwa ni pamoja na usafiri, matumizi ya chakula, malazi, mnyama wa kuchinja, na kadhalika ni kubwa sana. Kwa mfano mwaka 1420/ 1999 gharama za Hija kwa Tanzania kwa wastani ilikuwa Shs. 700, 000/ -. Kwa tajiri kiasi hiki cha fedha kitaonekana si kikubwa sana, lakini ukizingatia kuwa hatarajii kupata malipo yoyote ya kidunia kutokana na fedha hiyo ila Radhi ya Mwenyezi Mungu (s.w) bado hali ya kujitoa muhanga inapatikana. Kwa mtu wa kawaida ambaye amepata gharama ya safari ya Hija kwa kulimbikiza kidogo kidogo kwa umri wake wote wa uchumi Tsh. 700,000/ - ni kiasi kikubwa sana kwake ambacho humpa zoezi kubwa sana la kuwa tayari kutoa mali yake wakati wowote na kiasi chochote kwa ajili ya kuihuisha na kuisimamisha Dini ya Mwenyezi Mungu (s.w).Mtu anapoaga kwenda Hija anakuwa tayari kwa moyo mkunjufu kuwaacha ahali zake, jamaa zake, rafiki zake na wapenzi wake wote ili akaitikie wito wa Mwenyezi Mungu (s.w). Kitendo hicho cha Haji kuwa tayari kuachana na wapenzi wake, kwa ajili ya safari ya Hija, humpa zoezi kubwa la kuwa tayari kumpenda Mwenyezi Mungu na Mtume wake kuliko chochote kingine. Hili ni zoezi muhimu sana kwa Muislamu kwani mtu hawezi kufuzu mbele ya Mwenyezi Mungu (s.w) mpaka kwanza aweze kumpenda Mwenyezi Mungu (s.w) na Mtume wake kuliko anavyoipenda nafsi yake na yoyote yule aliyempenzi kwake na kuliko anavyokipenda chochote kile chenye thamani kwake. Hebu tuzingatie usia wa Mwenyezi Mungu (s.w) ufuataEnyi mlioamini! Msiwafanye baba zenu na ndugu zenu kuwa vipenzi vyenu ikiwa wanastahabu (wanapenda) ukafiri kuliko Uislamu. Na katika nyinyi atakayewafanya hao kuwa ndio vipenzi vyake, basi hao ndio madhalimu (wa nafsi zao). Sema: Kama baba zenu na wana wenu na ndugu zenu na wake zenu na mali mlizochuma na biashara mnazoogopa kuharibikiwa, na majumba mnayoyapenda, (ikiwa vitu hivi) ni vipenzi zaidi kwenu kuliko Mwenyezi Mungu na Mtume wake na kupigania dini yake, basi ngojeni mpaka Mw enyezi Mungu alete amri yake; na Mw enyezi Mungu hawaongozi watu maasi. (9:23-24)Kwa wastani safari ya Hija ni ngumu sana kwa watu wa kawaida (wasio wakuu wa Dola wanaopata mapokezi ya serikali ya Kifalme). Ugumu wa safari ya Hija unapatikana katika safari yenyewe, mabadiliko ya hali ya hewa, mkusanyiko wa watu wengi sana (milioni moja na zaidi) kwa wakati mmoja katika sehemu ndogo takatifu, msongamano katika kutekeleza baadhi ya nguzo za Hija kama vile kutufu, kusai na kutupa mawe katika minara mitatu. Kila mwaka watu hufa katika minara mitatu. Kila mwaka watu hufa katika sehemu hizi za msongamano. Ukimuuliza mtu yeyote wa kawaida aliyewahi kuhiji atakuhadithia zaidi juu ya uzito wa safari ya Hija. Ugumu huu wa safari ya Hija humpa Muislamu mazoezi ya kuitoa nafsi yake muhanga kwa kuwa yu tayari kukabiliana na magumu yote, hata ikibidi kufa kwa ajili ya kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu (s.w). Kwa maana nyingine safari ya Hija inatupa funzo la kuwa tayari kupigania dini ya Mwenyezi Mungu (s.w) kwa nafsi zenu. Mtume (s.a.w) amelinganisha safari ya Hija na Jihad:Aysha (r.a) am ehadithia: “Niliuliza: “Ee Mtum e w a Mw enyezi Mungu (s.w)! Kunajihadi kwa wanawake?” “Ndio” alijibu Mtume, ‘Kwao kuna jihadi isiyo ya kupigana’ - Haj na Umra’. (Ibn Majah).Katika hadithi nyingine iliyosimuliwa pia na Aysha (r.a) Mtume (s.a.w) amesema:
“Jihad bora kw a (wanawake) ni Haj Mabruur (Haj yenye kukubaliw a)”.(Bukh ari)Pia tunajifunza kutokana na Sunnah ya Mtume (s.a.w) kuwa Haji anayekufa katika vazi la Ihram, huzikwa na Ihram yake kama shahidi anavyozikwa na vazi lake la vita:
Ibn Abbas (r.a) ameeleza kuwa mtu mmoja akiwa katika vazi la Ihram (katika ha li ya Ihram) alianguka juu ya ngamia, akavunjika shingo na akafa. Mtume (s.a.w) alipofahamishwa habari hii aliamuru: “Muosheni kwa maji yaliyochanganywa na karafuuu maiti (leaves of the lot tree) na mumkafini kwa vipande viwili vya Ihram na msimfunike kichwa chake kw ani Mw enyezi Mungu (s.w) atamfufua siku ya Kiyam a akitamka Talbiya (akiitika Labbaya…)”.
Katika hadithi nyingine, Hijja na Jihad vimelinganishwa kama ifu atavyo:Ames imulia Abuu Hurairah (r.a) kuwa mtume (s.a.w) aliulizwa: Ni kitendo gani kilichobora kuliko vyote? Akajibu: “Kumuamini Mw enyezi Mungu (s.w) na Mtume wake”. Akauliza tena: Ni amali gani inayofuatia kwa uzuri? Akasema: “Kufanya Jihad katika njia ya Mwenyezi Mungu (s.w)”. Akaulizwa tena: Ni amali gani inayofuatia hii? Alijibu: “Kufanya Hija yenye kukubaliw a (Haj Mabruur)”. (Bukhari).Hadithi zote hizi zinatupa fundisho kuwa safari ya Hija inatoa mafunzo ya Jihad kwa waumini.